Nemokamas maitinimas

VILNIAUS R. RUDAMINOS „RYTO“ GIMNAZIJA
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA
1.      Ši mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka sudaryta remiantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m.vasario 19d. sprendimu Nr.T3- 26 „Dėl socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2.      Dokumentus nemokamam maitinimui priima seniūnija, kuriai mokiniai priklauso pagal deklaruotą gyvenamą vietą.
3.      Jei nemokamas maitinimas mokiniui būtinas ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja socialinės rūpybos skyrių ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla.
4.       Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas, kai gimnazija gauna iš socialinės rūpybos sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo.
5.       Klasių auklėtojai mokinių tėvus su mokinių nemokamo maitinimo tvarka supažindina  pirmojo klasės susirinkimo metu rugsėjo mėnesį.
6.      Priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinių klasių ir 5-8 klasių mokiniai  pietauja antros ir trečios pertraukų metu (9.55-10.05 val., 10.50-11.10 val.), I-IVG klasių mokiniai pietauja ketvirtos pertraukos metu (11.55-12.15 val.)
7.      Direktorius sudaro komisiją, atsakingą už nemokamą mokinių maitinimą, tvirtina 5-10 dienų valgiaraštį.
8.      Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė prižiūri, ar mokiniai maitinami pagal patvirtintą valgiaraštį.
9.      Socialinė pedagogė mėnesio pradžioje teikia nemokamai maitinamų mokinių sąrašą atsakingam valgyklos darbuotojui, kiekvieną dieną veda maitinimą gavusių mokinių apskaitą ir atsiskaito Savivaldybės finansų skyriui, mėnesio pabaigoje rengia mėnesinę mokinių maitinimo ataskaitą, suderintą su valgyklos vedėja.
10. Prieš išvykstant į ekskursiją klasės auklėtojai informuoja apie tai valgyklos vedėją
11. Mokiniams vietoj nemokamo  maitinimo negali būti išmokami pinigai.
12. Pradinių klasių mokinių tėvų prašymu, valgykloje verdama sriuba.
13. Susirgus mokiniui, tėvai ar globėjai pateikia prašymą Rudaminos „Ryto“ gimnazijos valgyklos vedėjai, ir mokiniui skirtas nemokamas maitinimas gali būti atiduotas jo šeimos nariams, globėjams tą pačią dieną, kai mokinio nėra pamokose dėl ligos. Po ligos, trijų dienų laikotarpyje, pristatyti gydytojo pažymos kopiją valgyklos vedėjai (galioja tik gydytojo pažyma).
14. Nepristačius gydytojo pažymos, prašymai nebus tenkinami.
15. Mokiniams nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
16. Nemokamas maitinimas mokslo metų poilsio, švenčių ir atostogų dienomis neteikiamas.