Specialioji pedagogė

Ana Radlinskienė

3 aukštas, 301 kab.

El. paštas: anna.radlinskiene@gmail.com

Darbo grafikas:

Trečiadienis: 8.00-15.00

Ketvirtadienis: 8.00-15.00

Penktadienis: 8.00-14.00

Specialusis pedagogas:

  1. teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių: padeda įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje, lavina sutrikusias mokinių funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  2. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina mokinio pažangą;
  3. bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ie metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ir juos taiko;
  4. pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas;
  5. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi klausimais;
  6. naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
  7. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės veikloje;
  8. Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
  9. šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.