Logopedė

Logopedė Živilė Karvelienė, 3 aukštas, 301 kab.

el.p. zivilekarveliene@gmail.com

Su specialiste tėvai gali susisiekti ir per „Mano dienyną“. Logopedinė pagalba teikiama Vaiko gerovės komisijos sprendimu pamokų ir ne pamokų metų. Dėl asmeninių konsultacijų reikia tartis individualiai.

Darbo grafikas:

Pirmadienis: 8.00 -14.20

Antradienis: 8.00 -14.20

Trečiadienis: 7.30 -14.30

Pietų pertrauka: 10.30-10.50

Logopedai teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, taip pat kochlearinių implantų naudotojams (toliau – mokiniai, turintys kalbos sutrikimų). Logopedo funkcijos:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje;
 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, teisės aktų nustatyta tvarka;
 • bendradarbiaudamas su mokytojais, numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus ir juos taiko;
 • sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitas;
 • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
 • konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis asmeniškai, susirašinėjant el.laiškais, skambučiais bei tiesiogiai dalyvauja ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
 • tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
 • dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės ir kitų progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
 • taiko savo darbe logopedijos naujoves;
 • šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.