Apie gimnaziją

Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija yra viena didžiausių lietuviškų gimnazijų Vilniaus rajone, kurią lanko Vilniaus mieste, aplinkiniuose kaimuose (Skaidiškėse, Piktakonyse, Petešoje, Rakonyse, Kalviškėse, Rukainiuose, Kineliuose, Šveicaruose, Čekėnuose, Akmeniškėse) gyvenantys mokiniai.
Šiuo metu gimnazijoje mokosi 557 mokiniai. Gimnazijoje yra 3 priešmokyklinio ugdymo grupės, veikiančios nuo 2000 m. (jose ugdomi vaikai nuo šešerių metų), 10 pradinių klasių, 12 pagrindinio ugdymo ir 3 vidurinio ugdymo komplektai.
Gimnazijoje dirba 52  mokytojai bei psichologė, socialinė pedagogė,  bibliotekininkė, bibliotekos vedėja, raštinės vedėja, IT inžinierius, laborantė. Visi  mokytojai įgiję aukštąjį išsilavinimą ir turi pedagogo kvalifikaciją bei baigę mokomąjį dalyką/sritį atitinkančias programas.

Gimnazijoje veikia Vaiko gerovės, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija bei šios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Metodinė taryba, Mokinių parlamentas, Tėvų taryba.
Gimnazijoje vykdomas formalusis ir neformalusis švietimas. Sudarytos formalios grupės: vadovų, atskirų dalykų mokytojų grupės, neformalios grupės: laikinos projektų organizavimo ir vykdymo grupės, darbo grupės gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų ruošimui (ugdymo plano ir pan.).
Gimnazijoje mokoma anglų (nuo 2 klasės pradedamas ankstyvasis kalbos mokymas), vokiečių, rusų kalbų. Dėstomi keturi pasirenkamieji dalykai: braižyba, teisės, verslo pagrindai, meninė raiška.
Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, projektuose, dalykų olimpiadose. Daug dėmesio skiriama sportinei veiklai. Žolės riedulio komanda „Vanagai“ bendradarbiauja su Vokietijos Erfurto miesto žolės riedulio komanda. Gimnazijoje yra sporto salė, technologijų dirbtuvės, muziejus, 2 informacinių technologijų klasės, kompiuterizuoti administracijos, raštinės, dalykų mokytojų kabinetai ir biblioteka, veikia internetas.
Kiekvieną vasarą veikia mokinių stovykla, kurios metu vykdomos sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos, prevencinio darbo prieš rūkymą, narkomaniją, nusikalstamumą programos.
Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos abiturientai sėkmingai laiko egzaminus ir daugiau nei 80 procentų jų įstoja į aukštąsias mokyklas bei sėkmingai tęsia mokslus.  Tarp buvusių abiturientų yra pedagogų, informacinių technologijų specialistų, verslininkų, karininkų, jūreivių, medikų.
Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija įkurta 1989 metais, tuo metu ji vadinosi Vilniaus r. Rudaminos 2-oji vidurinė mokykla. Lietuviškai mokyklai rajone 1989–1993 m. m. vadovavo Vytautas Cijūnėlis, mokslo dalies vedėja dirbo Liudmila Švalpienė, pradinių klasių vedėja-Valerija Motiejūnienė.
1989 metų balandžio mėnesį Rudaminos 2-osios vidurinės mokyklos lietuviškų klasių mokinių tėvų iniciatyva buvo surinkti tėvų parašai dėl atskiros lietuviškos mokyklos įkūrimo nuo 1989 metų rugsėjo 1 dienos. Tėvų iniciatyvinė grupė sukvietė bendrą mokyklos tėvų susirinkimą, pakvietė Vilniaus rajono švietimo skyriaus atstovus, ministerijos atstovą A. Kairį, kuris pritarė, kad būtų išpildytas tėvų prašymas. Taip nuo 1989 metų rugsėjo 1 dienos savo pirmąjį istorijos puslapį atvertė Rudaminos 2-oji vidurinė mokykla. Mokyklai buvo skirtas  senas medinis pastatas. Mokykloje mokėsi 247 mokiniai, pamokos vyko 2 pamainomis. Mokykla neturėjo savo bibliotekos, aktų salės, sporto salės. Darbo sąlygos buvo sudėtingos.
            Pastačius naują mokyklą Rudaminos 1-oji vidurinė mokykla persikėlė į naujas patalpas. 1997 metais Mokytojų dienos proga buvo suremontuotas senas mūrinis pastatas ir atiduotas Rudaminos 2-ajai vidurinei mokyklai. Šventėje dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės atstovė, merė Leokadija Janušauskienė, švietimo ministras J. Domarkas. Pasveikinti ir įteikti mokyklai dovanų atvyko seimo narys  Alvydas Alesionka ir kiti. Mokinius, tėvus, mokytojus sveikino Vilniaus rajono mokytojų choras. Chorui vadovavo Petras Bogdanavičius .
             Nuo 2006 m. gruodžio mėn. mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Ramūnas Maniuška, direktoriaus pavaduotojos ugdymui – Vida Dairutienė, Živilė Stasiūnaitė ir Vilma Gudinienė. 2007 m. gegužės  mėn.  mokykla buvo akredituota, o nuo liepos mėn. Vilniaus r. savivaldybės taryba patvirtino gimnazijos pavadinimą – Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija.
            Pirmos lietuviškos klasės buvo atidarytos nuo 1968 metų. Lietuviškos abiturientų laidos buvo išleidžiamos nuo 1980 metų.
1980 metais mokyklą baigė  11 abiturientų. Klasės vadovė D. Liškauskienė.
1881 metais mokyklą baigė 10 abiturientų. Klasės vadovas V. Cijūnėlis.
1982 metais mokyklą baigė 8 abiturientai. Klasės vadovė T. Cijunelienė.
1983 metais abiturientų laidos nebuvo.
1984 metais mokyklą baigė 10 abiturientų. Klasės vadovas A. Dailidonis.
1985 metais mokyklą baigė 10 abiturientų. Klasės vadovė V. Guntorienė.
1986 metais mokyklą baigė 10 abiturientų. Klasės vadovė A. Laučienė.
1987 metais mokyklą baigė 10abiturientų. Klasės vadovė V. Nikandrova.
1988 metais mokyklą baigė 14 abiturientų. Klasės vadovė D. Šiškauskienė.
1989 metais mokyklą baigė 11 abiturientų. Klasės vadovas S. Kaulius.
Nuo 1994 metų iki 2006 m. rugpjūčio mėn. mokyklai vadovavo Aleksandras Žekonis. Direktoriaus pavaduotojais ugdymui dirbo Vytautas Vilipas, Ramutė Zungailienė, Rita Sakalauskaitė, Rasa Glumbokaitė.

Vilniaus r. Rudaminos 2-osios vidurinės mokyklos abiturientų laidos:

I laida. 1990 metais mokyklą baigė 9 abiturientai. Klasės vadovė R. Sakalauskaitė.
II laida. 1991 metais mokyklą baigė 6 abiturientai. Klasės vadovas A. Šlipavičius.
III laida 1992 metais mokyklą baigė 13 abiturientų. Klasės vadovas A. Dailidonis .
IV laida. 1993 metais mokyklą baigė 11 abiturientų. Klasės vadovė V.Markauskaitė.
V laida. 1994metais mokyklą baigė 11 abiturientų. Klasės vadovė V. Guntorienė.
VI laida. 1995 metais mokyklą baigė 17 abiturientų. Klasės vadovė V. Nikandrova.
VII laida. 1996 metais mokyklą baigė 9 abiturientai. Klasės vadovė J. Repečkienė.
VIII laida. 1997 metais mokyklą baigė 10 abiturientų. Klasės vadovė T. Cijunelienė.
IX laida. 1998 metais mokyklą baigė 10 abiturientų. Klasės vadovė V. Vereškienė.
X laida. 1999 metais mokyklą baigė 9 abiturientai. Klasės vadovė I. Lukoševičienė.
XI laida. 2000 metais mokyklą baigė 8 abiturientai. Klasės vadovė J. Savičienė.
XII laida. 2001 metais mokyklą baigė 11 abiturientų. Klasės vadovė V.Markauskaitė.
XIII laida. 2002 metais mokyklą baigė 15 abiturientų. Klasės vadovas A.Vaitiekėnas.
XIV laida. 2003 metais mokyklą baigė 21abiturientas. Klasės vadovė V. Nikandrova.
XV laida. 2004 metais mokyklą baigė 25 abiturientai. Klasių vadovės L. Švalpienė ir J. Repečkienė.
XVI laida. 2005 metais mokyklą baigė 28 abiturientai. Klasės vadovė R. Tylenienė.
XVII laida. 2006 metais mokyklą baigė 35 abiturientai. Klasių vadovės V. Nikandrova ir R. Vilčiauskaitė.
XVIII laida. 2007 metais mokyklą baigė 28 abiturientai. Klasės vadovė Audronė Naudžiūnienė.

Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos abiturientų laidos:

XIX LAIDA. 2008 m. gimnaziją baigė 36 abiturientai. Klasių vadovės Jūratė Savičienė ir Irma Lukoševičienė.
XX LAIDA. 2009 m. gimnaziją baigė 42 abiturientai. Klasių vadovės Alina Kirijenkova ir Teresa Radvilavičienė.
XXI LAIDA. 2010 m. gimnaziją baigė 55 abiturientai. Klasių vadovės Rūta Kviatkovskienė ir Valentina Nikandrova.
XXII LAIDA. 2011 m. gimnaziją baigė 32 abiturientai. Klasių vadovės Teresa Cijunelienė ir Galina Gil.
XXIII LAIDA. 2012 m. gimnaziją baigė 45 abiturientai. Klasių vadovės Audronė Naudžiūnienė ir Regina Mikutavičiūtė-Kierienė.
XXIV LAIDA. 2013 m. gimnaziją baigė 33 abiturientai. Klasių vadovės Tatjana Mirakovskienė ir Jolanda Repečkienė.
XXV LAIDA. 2014 m. gimnaziją baigė 35 abiturientai. Klasių vadovės Jūratė Savičienė ir Vida Bagdonienė.
XXVI laida. 2015 m. gimnaziją baigė 41 abiturientas. Klasių vadovės Alina Lastovska ir Regina Tylenienė.
XXVII laida. 2016 m. gimnaziją baigė 27 abiturientai. Klasės vadovė Lina Jaskevičienė.
XXVIII laida. 2017 m. gimnaziją baigė 33 abiturientai. Klasės vadovai Aurelija Mickevičiūtė ir Kęstutis Jaskevičius.
XXIX laida. 2018 m. gimnaziją baigė 29 abiturientai. Klasės vadovai Alina Ratinskienė ir Teresa Radvilavičienė.