Metodinė taryba

Kuruojanti vadovė – Vida Dairutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkė – Liudmila Švalpienė, fizikos mokytoja metodininkė.

Nariai:

Aurelija Mickevičiūtė, lietuvių k. vyresn mokytoja;

Jelena Kovalevskaja, rusų k. vyresn. mokytoja;

Daiva Kalinauskienė, pradinio ugdymo vyresn. mokytoja;

Jolanda Repečkienė, biologijos mokytoja metodininkė;

Tamara Januškevič, geografijos vyresn. mokytoja;

Regina Mikutavičiūtė-Kierienė, matematikos ir informacinių technologijų vyresn. mokytoja;

Alina Lastovska, technologijų vyresn. mokytoja;

Vida Bagdonienė, kūno kultūros vyresn. mokytoja.

PROTOKOLŲ IŠRAŠAI

2017 m.

2017-05-11 Nr. 4

SVARSTYTA. Pagalbos mokiniui teikimo galimybės gimnazijoje.

NUTARTA. Aptarti metodinėse grupėse gabių mokinių ugdymo strategiją ir teikti siūlymus gimnazijos Metodinei tarybai.

2. SVARSTYTA. Dalykų mokytojų bendradarbiavimas su 4 klasių mokytojais.

NUTARTA. Aptartus ir suderintus metodinių grupių ir pradinio ugdymo grupės dalykinius reikalavimus teikti gimnazijos Metodinei tarybai.

2017-04-06 Nr. 3

1. SVARSTYTA. Sukauptos metodinės medžiagos panaudojimas ugdymo procese

NUTARTA. Metodinėse grupėse aptarti ir teikti siūlymus metodinio darbo ,,Sukauptos metodinės medžiagos panaudojimas ugdymo procese”  rekomendacijoms suformuluoti.

2. SVARSTYTA. Mokymo priemonių ir vadovėlių poreikio analizė.

Gamtos mokslų metodinė grupė- vadovėliams:    931,06€           vaizdinėms priemonėms:26,66€

Lietuvių kalbos metodinė grupė- vadovėliams:  1025€             vaizdinėms priemonėms:0€

Socialinių mokslų metodinė grupė- vadovėliams: 727,20€           vaizdinėms priemonėms:0€

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinė grupė: 2003€ (800€+1095€+108€  plakatams)

Menų ir kūno kultūros metodinė grupė- vadovėliams:  32,38€      vaizdinėms priemonėms:865,26€

Užsienio kalbų metodinė grupė- vadovėliams: 232,74€              vaizdinėms priemonėms:380€

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė- vadovėliams:  515€             vaizdinėms priemonėms:366,01€

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymui : 110€

NUTARTA. Pageidaujamų užsakyti mokymo priemonių ir vadovėlių sąrašus teikti gimnazijos direktoriui.

 

2017-03-14 Nr. 2

 1. SVARSTYTA. Kabinetų apsirūpinimas mokymo priemonėmis, mokymo priemonių

įsigijimo prioritetai.

NUTARTA. Metodinėse grupėse aptarti mokymo priemonių poreikį ir pateikti svarstymui gimnazijos Metodinėje taryboje.

 1. SVARSTYTA. Mokyklos ugdymo kokybė (mokinių apklausos rezultatų aptarimas).

NUTARTA. Mokyklos ugdymo kokybės mokinių apklausos rezultatus aptarti metodinėse grupėse ir pateikti siūlymus taikymo bendruomenėje.

2017-02-08 Nr. 1

 1. SVARSTYTA. Pirmininko, pavaduotojo ir sekeretoriaus ir rinkimai.

NUTARTA. Metodinės tarybos pirmininke išrinkti L. Švalpienę, pavaduotoja- I. Talalienę, sekretore- J. Repečkienę.

 1. SVARSTYTA. Metodinės tarybos susirinkimų datos nustatymas.

NUTARTA. Metodinės grupės susirinkimus organizuoti antradieniais 14 val.

 1. SVARSTYTA. Metodinės tarybos veiklos 2017 m. planavimas.

NUTARTA. Tvirtinti gimnazijos Metodinės tarybos planą.

2016 m.

2016-12-06 Nr. 8

DARBOTVARKĖ:

 1. Penktokų adaptacija.
 2. Mokinių mokyklos nelankymo ir vėlavimo į pamokas prevencija.
 3. Metodinių grupių ir gimnazijos Metodinės tarybos veiklos plano sudarymas 2017 m.

NUTARTA:

 1. Rezultatus apie penktokų adaptaciją pristatyti gimnazijos mokytojų tarybos posėdyje.
 2. Siekiant geresnio pamokų lankomumo, vaiko gerovės komisijos posėdžiuose kviesti dalyvauti nepilnamečių reikalų policijos pareigūnus.
 3. Metodinių grupių veiklos  ataskaitas bei planus pateikti  Metodinės tarybos pirmininkei L. Švalpienei iki 2017 m. sausio 30 d.

 2016-09-15 Nr. 7

1. SVARSTYTA. Metodinės Tarybos veiklos  plano papildymas, Metodinės Tarybos, metodinių grupių darbo laiko nustatymas.

NUTARTA.

 1. Metodinės tarybos posėdžių laikas yra antradieniais 14 val.
 2. Metodinių grupių veiklos planų papildymus pateikti iki 2016-10-03.
 3. Suderinti Metodinės Tarybos veiklos planą 2016 m.
 4. Numatytą metodinių grupių posėdžių laiką pateikti grupių darbą kuruojantiems vadovams.
 5. Aptarti metodinių grupių posėdžiuose „Brandos darbas: įgyvendinimas 2017–2018 mokslo metais“.

2.  SVARSTYTA. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas.

NUTARTA.

 1. Metodinėse grupėse aptarti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo galimybes ir pateikti siūlymus.
 2. Aptarti gimnazijos veiklos įsivertinimo metodus ir galimybes metodinių grupių posėdžiuose.