Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija yra viena didžiausių lietuviškų gimnazijų Vilniaus rajone, kurią lanko Vilniaus mieste, aplinkiniuose kaimuose (Skaidiškėse, Piktakonyse, Petešoje, Rakonyse, Kalviškėse, Rukainiuose, Kineliuose, Šveicaruose, Čekėnuose, Akmeniškėse) gyvenantys mokiniai.
Šiuo metu gimnazijoje mokosi 538 mokiniai. Gimnazijoje yra 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, veikiančios nuo 2000 m. (jose ugdomi vaikai nuo šešerių metų), 9 pradinių klasių, 12 pagrindinio ugdymo ir 3 vidurinio ugdymo komplektai.
Gimnazijoje dirba 51  mokytojai iš jų (septynių pareigos nepagrindinės) bei psichologė, socialinė pedagogė, 4 priešmokyklinio ugdymo pedagogės, bibliotekininkė, bibliotekos vedėja, raštinės vedėja, IT inžinierius, laborantė ir  3 neformaliojo švietimo vadovai. Visi  mokytojai įgiję aukštąjį išsilavinimą ir turi pedagogo kvalifikaciją bei baigę mokomąjį dalyką/sritį atitinkančias programas.  2017 metais 2 mokytojai tapo vyresniaisiais mokytojais. 2017  m. gimnazijoje dirbo daugiausia mokytojų, turinčių vyresniojo mokytojo (59,3%) ir mokytojų metodininkų (18,5 %) kvalifikacinę kategoriją.

Gimnazijoje veikia Vaiko gerovės, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija bei šios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Metodinė taryba, Mokinių parlamentas, Tėvų taryba.
Gimnazijoje vykdomas formalusis ir neformalusis švietimas. Sudarytos formalios grupės: vadovų, atskirų dalykų mokytojų grupės, neformalios grupės: laikinos projektų organizavimo ir vykdymo grupės, darbo grupės gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų ruošimui (ugdymo plano ir pan.).
Gimnazijoje mokoma anglų (nuo 2 klasės pradedamas ankstyvasis kalbos mokymas), vokiečių, rusų kalbų. Dėstomi keturi pasirenkamieji dalykai: braižyba, teisės, verslo pagrindai, meninė raiška.
Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, projektuose, dalykų olimpiadose. Daug dėmesio skiriama sportinei veiklai. Žolės riedulio komanda „Vanagai“ bendradarbiauja su Vokietijos Erfurto miesto žolės riedulio komanda. Gimnazijoje yra sporto salė, technologijų dirbtuvės, muziejus, 2 informacinių technologijų klasės, kompiuterizuoti administracijos, raštinės, dalykų mokytojų kabinetai ir biblioteka, veikia internetas.
Kiekvieną vasarą veikia mokinių stovykla, kurios metu vykdomos sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos, prevencinio darbo prieš rūkymą, narkomaniją, nusikalstamumą programos.
Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos abiturientai sėkmingai laiko egzaminus ir daugiau nei 80 procentų jų įstoja į aukštąsias mokyklas bei sėkmingai tęsia mokslus.  Tarp buvusių abiturientų yra pedagogų, informacinių technologijų specialistų, verslininkų, karininkų, jūreivių, medikų.